อาคารสถานที่ลงทะเบียน และเวลาลงทะเบียน
เมื่อ : | ผู้เข้าชม : 11110 คน
เขียนโดย : OCSC

ลงทะเบียนเข้าสอบ ตามเวลาที่ระบุในบัตรประจำตัวสอบ และโปรดเผื่อเวลาเดินทางและการจราจร


ศูนย์สอบ : อาคารสถานที่ลงทะเบียน


1. สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี : อาคาร 8 ห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ >>> แผนที่


2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ : อาคาร 22 ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ >>> แผนที่


3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ >>> แผนที่


4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ : อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ >>> แผนที่


5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี : อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต >>> แผนที่


6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย : อาคารเรียนรวม C1 (ซีหนึ่ง) >>> แผนที่


7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก : อาคารพิบูลวิชญ์ ชั้น B >>> แผนที่


8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย >>> แผนที่


9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ : อาคารนวัตปัญญา >>> แผนที่


10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี : อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ >>> แผนที่


11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ >>> แผนที่


12. มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา : อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ห้องการเรียนการสอนทางไกล (ห้อง IT) >>> แผนที่